www.karpel.org email about to order old_home home

Beijing

china

Images by: Ron Karpel

Categories:
california_coast
china
climbing
nature
scenic
trips
trips_2010s
Sub Cat:
Baiyangdian
Beijing
Chengde
GW9Windows
GWBadaling
GWDryRiver
GWEastFarEast
GWJinshanling
GWLongHebei
GWSimatai
GWStonyRiver
GWWOBadaling
GWWOMutainyu
Gugong
Hangzhou
Harbin
Hikes
Huangshan
Huashan
Lijiang
MingTombs
People
Shidu
Suzhou
Taishan
Xiangshan
Yiheyuan


click on the image to enlarge

Zhengyangmen

Zhengyang Gate at the south end of Tiananmen Square

Location: Beijing, China
Photographer: Ron Karpel
Email: ronny@karpel.org
Phone: 415-987-5109
Date: July 11, 2004
ID: 20040711_26


Zhengyangmen

Street Poetry

Jingshan

Taiji Swards

Tiantan